Husordensregler i Tinnbo Borettslag

 

 
Nr. 1 – Alle beboere plikter å følge husordensreglene. Brudd på husordensreglene kan etter advarsel fra styret føre til oppsigelse av leieforholdet ifølge husleiekontrakten.

Nr. 2 – Leiligheten må ikke benyttes slik at det er til sjenanse for andre beboere.

Nr. 3 – Kveldsro. Det skal være ro i bygget mellom kl 2300 og 0600. Musikkøving er ikke tillatt etter kl 2000.Snekring, banking og boring er ikke tillatt etter kl 1900 på hverdager og skal ikke forekomme på søndager og helligdager.

Nr. 4 – Private ting som sykler, barnevogner etc, må ikke settes utenfor blokka, i trappeoppganger eller lignende. Egen eller fellesbod skal nyttes til hensettelse av slikt.

Nr. 5 – Det er forbudt å lade elsykler eller elsykkelbatterier i fellesboder eller egen bod i kjeller.

Nr. 6 – Strøm i fellesboder skal kun benyttes til felles ting; Utebelysning til jul, høytrykksspyler til vaktmesteroppgaver, vedlikehold av fellesarealer o.l.

Nr. 7 – Det skal ikke oppbevares eller lagres brannfarlig vare (gass, bensin el.l) i felles arealer eller kjellerbod.

Nr. 8 – Balkong kan benyttes til å lufte eller tørke tøy, men dog slik at gjenstander ikke henger på utsiden av balkongen. Det er ikke tillatt å riste eller banke tøy, møbler etc dersom det er sjenerende for andre. Lufting eller tørking av tøy må ikke skje på søndager eller helligdager. Styret fastsetter hvilke farger som kan benyttes til maling av balkong.

Nr. 9 – Røyking. Det er ikke tillatt å røyke i heis, trappoppganger, kjeller eller øvrige innvendige fellesarealer, tett ved inngangspartiene eller på steder som kan medføre at røyk trekkes inn i ventilasjonsanlegget til andre leiligheter.

Nr. 10 – Vasking av trappeoppgang og vinduer tilhørende egen etasje:

 • Det vaskes en gang pr uke.
 • De som bor i 1.etg vasker trappen fra inngang og ned til kjeller.
 • De som bor i samme etasje avtaler seg i mellom om fordeling av arbeidet.

Nr. 11 – Lys og lås

 • Utelys slukkes på dagtid.
 • Lys i kjeller og boder slukkes etter bruk.
 • Kjellerdører skal alltid være låst for å hindre tyveri og innbrudd.
 • Inngangsdør til blokkene skal være låst, og senest kl 1800 og frem til kl 0700.

Nr. 12 – Det er kun tillat med bruk av gassgrill og elektrisk grill på balkonger. Gassbeholder skal oppbevares på balkongen og sikres mot å velte.

Nr. 13 – Parkering av bil skjer på anviste plasser som tildeles av styret.

Det er beboernes plikt å holde styret orientert om endringer i eierforhold av bil slik at styrets parkeringsoversikt til enhver tid er ajour med riktig registreringsnummer på bil. Styret kan begjære borttauing av biler for eiers regning og risiko på parkeringsplass som disponeres av Tinnbo Borettslag dersom:

 • beboere hensetter kjøretøy på gjesteparkeringen over lengre tid uten å være i vanlig bruk
 • beboere benytter nummerert P-plass som ikke er tildelt av styret
 • parkering skjer utenfor oppmerket felt. Det er ikke tillatt å parkere ved garasjer/undergang.
 • i tillegg vil alle uregistrerte kjøretøyer vil bli tauet bort.

Administrasjon og forvaltning av garasjene er lagt til et eget garasjelag. Garasjelaget har eget regnskap og betaler selv eiendomsavgiften som påløper tomten med gnr/bnr 151/1094. Den årlige festeavgiften for samme tomt betales av borettslaget.

Nr. 14 – Beboerne må straks melde fra til styret dersom det oppdages skader på teknisk anlegg eller andre forhold som krever oppfølging fra styret.

Andelseiere som ved uaktsomhet påfører leilighetene vann- og brannskader, kan pålegges selv å dekke egenandel i forsikringsoppgjør. Bygningstekniske endringer, innvendig eller utvendig, må på forhånd godkjennes av styret. Antenner eller andre innretninger er ikke tillatt montert på utsiden av fasaden eller slik at de ødelegger blokkenes arkitektur.

Nr. 15 – Styret eller generalforsamlingen kan pålegge beboere å utføre vedlikehold som beising eller lignende av vinduer i egen leilighet.

Nr. 16 – Vaskeri i Koboltveien 4 kan kun benyttes av alle som bor i 2 roms leilighet. Det praktiske med vaskelister, nøkler m.m. påhviler blokktillitsvalgt i nr 4.

Nr. 17 – Beboerne plikter å utføre vaktmestertjeneste ifølge egen instruks.

Nr. 18 – Styret kan pålegge at andelseier skal dekke borettslagets egenandel i forsikringssaker dersom andelseier ikke har vært aktsom nok. Oppdager andelseiere ytre bygningsmessige skader, skal styret straks ha melding om dette. Dersom dette ikke gjøres, kan styret stille andelseier i ansvar og eventuell dekning av skade på vegger, tak eller gulv fra borettslaget, vil kunne falle bort helt eller delvis.

Nr. 19 – Dyrehold

Dyrehold i Tinnbo borettslag reguleres etter borettslagslovens § 5-11, 4. ledd. Tinnbo borettslag vedtar forbud mot dyrehold med de forbehold som fastsatt i nevnte lov:

«Selv om det er vedtatt forbud mot dyrehold, kan brukeren holde dyr dersom gode grunner taler for det, og dyreholdet ikke er til ulempe for de andre brukerne av eiendommen».

Andelseier eller leietaker som ønsker å holde husdyr må selv vurdere om de har gode grunner til å skaffe seg husdyr, og må sørge at dyreholdet ikke er til ulempe for de andre beboerne. Dersom andelseier eller leietaker skal gå til anskaffelse av dyr skal styre informeres om dette og det skal fylles ut skjema for registrering av dyr. Etter borettslagslovens § 5-8, 1. ledd, vil overlating av bruken ikke minke andelseierens plikter i forhold til laget. Det er derfor viktig at andelseier informerer om vedtekter og husordensregler ved bruksoverlating.

Dyreeier må sørge for:

 • å vurdere om en har gode grunner til å holde dyr ref borettslagslovens § 5-11, 4, og sørge for at skjema for dyrehold er korrekt utfylt og oversendt så snart som mulig.
 • at dyrehold eller dyrenes adferd ikke sjenerer andre leieboere (eks. uling/gjøing) ut over det som kan regnes som vanlig adferd, eller utviser truende eller aggressiv adferd.
 • at dyr ikke oppholder seg fritt i ganger eller fellesområder.
 • å holde husdyr i bånd eller tilsvarende på borettslagets eiendom. Båndtvang gjelder ikke katt så fremst ikke kattens adferd taler for det ref. punkt a).
 • at ekskrementer fra dyr blir plukket opp og kastes i restavfall.
 • at dyr i bånd holdes borte fra lekeplasser og sandkasser.
 • at alle katter blir ID-merket og kastrert, med unntak for kastrering av rasekatter som brukes i avl.

Dersom disse reglene ikke blir overholdt vil styret i borettslaget gå i dialog med dyreeier for å avklare om dyreholdet er forsvarlig og etter gjeldende husordensregler, og for å gi dyreeier mulighet til å gjøre utbedrende tiltak.

Klager på dyrehold kan i utgangspunktet leveres anonymt, men der hvor det oppstår vedvarende nabokonflikter på bakgrunn av dyrehold vil styret legge til rette for dialog mellom partene. I ytterste konsekvens kan manglende etterlevelse av dyrehold vurderes som mislighold etter borettslagsloven kapittel 5 (§ 5-9 & § 5-22).

Nr. 20 – Husordensreglene fastsettes av generalforsamlingen.

Sist endret på ordinær generalforsamling 26. april 2023. For protokoll fra generalforsamlingen se: https://sobo.bbl.no/minside/postkasse/dokumenter

Sist oppdatert: 5. mai 2023