Husordensregler i Tinnbo Borettslag

1. Alle beboere plikter å følge husordensreglene. Brudd på husordensreglene kan etter advarsel fra styret føre til oppsigelse av leieforholdet i følge husleiekontrakten.

2. Leiligheten må ikke benyttes slik at det er til sjenanse for andre beboere.

3. Det skal være ro i bygget mellom kl 2300 og 0600.
Musikkøving er ikke tillatt etter kl 2000.
Snekring, banking og boring er ikke tillatt etter kl 1900 på hverdager og skal ikke forekomme på søn- og helligdager.

4. Private ting som sykler, barnevogner etc, må ikke settes utenfor blokka, i trappeoppganger eller lignende. Egen eller fellesbod skal nyttes til hensettelse av slikt.

5. Det skal ikke oppbevares eller lagres brannfarlig vare (gass, bensin el.l) i felles arealer eller kjellerbod

6. Balkong kan benyttes til å lufte eller tørke tøy, men dog slik at gjenstander ikke henger på utsiden av balkongen. Det er ikke tillatt å riste eller banke tøy, møbler etc dersom det er sjenerende for andre.
Lufting eller tørking av tøy må ikke skje på søn- eller helligdager.
Styret fastsetter hvilke farger som kan benyttes til maling av balkong.

7. Vasking av trappeoppgang og vinduer tilhørende egen etasje:
* Det vaskes en gang pr uke.
* De som bor i 1.etg vasker trappen fra inngang og ned til kjeller.
* De som bor i samme etasje avtaler seg i mellom om fordeling av arbeidet.

8. Utelys slukkes på dagtid.
Lys i kjeller og boder slukkes etter bruk.
Kjellerdører skal alltid være låst for å hindre tyveri og innbrudd.
Inngangsdør til blokkene skal være låst, og senest kl 1800 og frem til kl 0700.

9. Det er kun tillat med bruk gassgrill og elektrisk grill på balkonger. Gassbeholder skal oppbevares på balkongen og sikres mot å velte.

10. Dyrehold.
På generalforsamlingen 2012 ble reglene for hold av dyr i borettslaget oppdatert ift. Borettslagloven § 5-11, 4. ledd:
» Styret kan fastsetje vanlege ordensreglar for eigedommen. Sjølv om det er vedteke forbod mot dyrehald, kan brukaren av bustaden halde dyr dersom gode grunnar talar for det, og dyrehaldet ikkje er til ulempe for dei andre brukarane av eigedommen. «

Eier/leier kan holde dyr dersom gode grunner taler for det, og dyreholdet ikke er til ulempe for de andre beboerne. Styret skal informeres ved anskaffelse av dyr, hvorpå eier/leier får utlevert “Regler for husdyrhold” samt “Skjema for registrering av dyr” som returneres i utfylt stand.

Eier/leier må sørge for :
a) at dyrene ikke sjenerer andre leieboere med hyling eller gjøing utover det som kan regnes som vanlig adferd, eller truende/aggressiv adferd.
b) at dyrene ikke oppholder seg fritt i ganger eller fellesområder
c) å holde husdyr i bånd eller tilsvarende på borettslagets eiendom. Båndtvang gjelder ikke katt.
d) å sørge for at ekskrementer fra dyr i bånd blir plukket opp og kastet på nærmere anvist sted i søppelrom eller annet sted hvor det ikke er til sjenanse for beboerne.
e) å sørge for at dyr i bånd holdes borte fra lekeplasser og sandkasser.
f) at alle deres katter, bortsett fra rasekatter som brukes i avl, blir kastrert og id-merket.

Dersom disse regler ikke blir overholdt, vil styret vurdere sanksjoner i hvert tilfelle.

11. Parkering av bil skjer på anviste plasser som tildeles av styret.
Det er beboernes plikt å holde styret orientert om endringer i eierforhold av bil slik at styrets parkeringsoversikt til enhver tid er ajour med riktig registreringsnummer på bil.

Styret kan begjære borttauing av biler for eiers regning og risiko på parkeringsplass som disponeres av Tinnbo Borettslag dersom :

* beboere hensetter kjøretøy på gjesteparkeringen over lengre tid uten å være i vanlig bruk

* Beboere benytter nummerert P-plass som ikke er tildelt av styret

* parkering skjer utenfor oppmerket felt. Det er ikke tillatt å parkere ved garasjer/undergang.

* I tillegg vil alle uregistrerte kjøretøyer vil bli tauet bort.

Administrasjon og forvaltning av garasjene er lagt til et eget garasjelag. Garasjelaget har eget regnskap og betaler selv eiendomsavgiften som påløper tomten med gnr/bnr 151/1094. Den årlige festeavgiften for samme tomt betales av borettslaget.

12. Beboerne må straks melde fra til styret dersom det oppdages skader på teknisk anlegg eller andre forhold som krever oppfølging fra styret.
Andelseiere som ved uaktsomhet påfører leilighetene vann- og brannskader, kan pålegges selv å dekke egenandel i forsikringsoppgjør.
Bygningstekniske endringer, innvendig eller utvendig, må på forhånd godkjennes av styret.
Antenner eller andre innretninger er ikke tillatt montert på utsiden av fasaden eller slik at de ødelegger blokkenes arkitektur.

13. Styret eller generalforsamlingen kan pålegge beboere å utføre vedlikehold som beising eller lignende av vinduer i egen leilighet.

14. Vaskeri i Koboltveien 4 kan kun benyttes av alle som bor i 2 v leilighet. Det praktiske med vaskelister, nøkler m.m. påhviler blokktillitsvalgt i nr 4.

15. Beboerne plikter å utføre vaktmestertjeneste i følge egen instruks.

16. Styret kan pålegge at andelseier skal dekke borettslagets egenandel i forsikringssaker dersom andelseier ikke har vært aktsom nok. Oppdager andelseiere ytre bygningsmessige skader, skal styret straks ha melding om dette. Dersom dette ikke gjøres, kan styret stille andelseier i ansvar og eventuell dekning av skade på vegger, tak eller gulv fra borettslaget, vil kunne falle bort helt eller delvis.

17. Husordensreglene fastsettes av generalforsamlingen.

Sist endret på generalforsamling 2021 avholdt 27.04.22
Sist oppdatert: 28.04.2022