Garasjer

Garasjelaget har fått egen e-postadresse: tinnbo@sbblkunde.no

Garasjelaget er organisert med eget styre, regnskap og vedtekter.

Vedtekter for Koboltveien garasjelag.
(sist revidert 2024)

§1. Navn
Garasjelagets navn skal være Koboltveien Garasjelag.

§2. Forretningsførsel
Borettslaget er tilknyttet Sørlandet Boligbyggelag AL som er forretningsfører.

§3. Formål
Garasjelagets formål er å oppføre, selge og forestå drift av garasjeanlegg i Tinnbo borettslag.

§4. Garasjeeiere
Den enkelte andelseier i Tinnbo borettslag kan ikke eie eller disponere mer enn to garasjer. Den enkelte garasjeeier kan fritt selge sin garasje til annen andelseier i Tinnbo borettslag. Kjøper og selger skal inngå skriftlig kjøpekontrakt der kjøpesum og dato for overtakelse fremgår, og kopi av denne skal snarest leveres styret. Garasjeeier kan fritt leie ut sin garasje til annen andelseier/beboer i Tinnbo borettslag. 

Når en andelseier flytter ut av borettslaget, plikter han å avhende eller leie ut sin(e) garasje(r) til annen andelseier i Tinnbo borettslag. Dersom garasjen tre måneder etter utflytting verken er solgt eller utleid, eller 12 mnd etter utflytting ennå ikke er solgt, kan styret kreve å kjøpe den ut for en pris tilsvarende gjennomsnittlig omsetningspris siste 12 mnd for samme type garasje. Vesentlig innvendig skade eller mangel kan føre til redusert pris.

Garasjelaget dekker kostnaden til forsikring av garasjene, samt eiendomsskatten som påløper gårds- og bruksnr 151/1094 til enhver tid.

§5. Mislighold og pålegg om salg
Eiers brudd på sine forpliktelser overfor garasjelaget utgjør mislighold. Som mislighold regnes blant annet manglende betaling av felleskostnader, forsømt vedlikeholdsplikt, ulovlig bruk eller overlating av bruk.

Hvis en andelseier til tross for advarsel misligholder sine forpliktelser, kan borettslaget pålegge vedkommende å selge garasjen. Advarsel skal gis skriftlig, og opplyse om at mislighold gir laget rett til å kreve garasjen solgt.

§6. Styret
Styret for Tinnbo borettslag er også styre for garasjelaget.

§7. Årsmøtet
Forut for ordinært årsmøte skal styret varsle eierne om dato for møte og om frist for innlevering av saker som ønskes behandlet.

Tidspunkt for årsmøtet skal bekjentgjøres til alle garasjeeiere med minst åtte og høyst tjue dagers varsel.

Årsmøtet skal avholdes hvert år innen utgangen av juni. Hver garasjeeier har 1 stemme pr garasje på årsmøtet. Ingen garasjeeier har mer enn 2 stemmer, eventuell fullmakt inkludert.

Styret sørger for referat fra årsmøtet som sendes eierne etter møtet.

Årsmøtet skal behandle:
a) Godkjenning av innkalling, saksliste og representanter.
b) Regnskap og overskuddsanvendelse eller dekning av underskudd. Revisors beretning skal foreligge før regnskapet kan godkjennes. Regnskapet skal legges frem for ettersyn på årsmøtet.
c) Vedlikeholdsplan for neste år.
d) Behandle andre saker som er spesielt nevnt i innkallingen.

§8. Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når styret, revisor eller minst 10% av eierne, dog minst tre, krever det og samtidig oppgir hvilke saker som ønskes behandlet. Innkallingen skal være skriftlig og med minst tre dagers varsel.

§9. Endring i vedtektene
Endring i vedtektene kan bare besluttes på årmøtet med minst 2/3 av de avgitte stemmer.

§10. Oppløsning
Beslutning om oppløsning av garasjelaget må godkjennes med 2/3 flertall av de avgitte stemmer på to påfølgende årsmøter.