Instruks for blokktillitsvalgte i Tinnbo borettslag

1. Hver blokk i Koboltveien skal velge 1 person for 1 år av gangen som blokktillitsvalgt. Valget skal foregå under et blokkmøte som er bekjentgjort for beboerne med minst en ukes varsel. Referatet skrives av avtroppende tillitsmann.

  • Det er mulig å velge et varamedlem dersom man ønsker det.

2. Det skal være minst ett blokkmøte pr år. Møtet bør avholdes på våren før generalforsamlingen. Den/de blokktillitsvalgte innkaller til møtene. Styrerommet i Koboltvn 18 kan benyttes etter avtale med styret. Om ønskelig kan de enkelte blokker be om at medlemmer av styret er tilstede på blokkmøtene.

3. Oppgaver for blokktillitsvalgt:

  • Ønske nye beboere i blokken velkommen, svare på eventuelle spørsmål de måtte ha eller hvor de kan finne informasjon.
  • Ansvar for å hente og levere ut lyspærer til beboere for utskifting i fellesarealer.
  • Tillitsvalgt i Koboltveien 4 sørger for tømming av myntautomat og føring av rapportskjema.
  • Sende referat fra blokkmøte til styret innen en uke. Referatet som også bør inneholde en kortfattet årsmelding (oversikt over siste årets gjennomførte aktiviteter, møter og tiltak), Sendes på mail tinnbo.brl@gmail.com
  • Være et bindeledd mellom styret og beboerne.
  • Sørge for at verktøy og utstyr blir betryggende oppbevart og gi melding til styret om tyveri, skader og behov for innkjøp.
  • Organisere blokkdugnad.
  • Stenge vann / drenere for vinteren.

4. Honorar for blokktillitsvalgte fastsettes etterskuddsvis av generalforsamlingen i borettslaget. Det honorar som fastsettes gjelder for perioden mellom generalforsamlingene.

Styret foretar en skjønnsmessig fordeling av honorar til den enkelte.

Kontaktinformasjon blokktillitsvalgte

Sist oppdatert: 13.10.22