Instruks for blokktillitsvalgte i Tinnbo borettslag

Instruks for blokktillitsvalgte i Tinnbo borettslag

 1. Hver blokk i Koboltveien skal velge 1 person for 1 år av gangen som blokktillitsvalgt. Valget skal foregå under et blokkmøte som er bekjentgjort for beboerne med minst en ukes varsel. Referat fra blokkmøte sendes styret.
 • Hvis blokktillitsvalgt ikke kan fylle rollen som tillitsvalgt, uavhengig av årsak, må styret kontaktes for oppnevning av ny blokktillitsvalgt.

 

 1. Det skal være minst ett blokkmøte pr. år. Møtet bør avholdes på våren før generalforsamlingen. Den blokktillitsvalgte innkaller til møtene. Styrerommet i Koboltveien 18 kan benyttes

etter avtale med styret. Om ønskelig kan de enkelte blokkene be om at medlemmer av styret er tilstede på blokkmøtene.

 • Ved ønske om bytte av tillitsvalgt skal dette skje på blokkmøtet. (Det er lurt å høre med eventuelle kandidater i forkant).

 

 1. Oppgaver for blokktillitsvalgt:
 • Ønske nye beboere i blokka velkommen, svare på eventuelle spørsmål de måtte ha eller hvor de kan finne informasjon.
 • Ansvar for å levere ut lyspærer til beboerne for utskifting i fellesarealer, samt levere ut søppelposer til matavfall og plastsekker. Sørge for å ha et lager i egen blokk, og melde fra til styret ved behov for påfyll.
 • Sende referat fra blokkmøte til styret innen en uke. Referatet, som også bør inneholde en kortfattet årsmelding (oversikt over siste årets gjennomførte aktiviteter, møter og tiltak), sendes på e-post: tinnbo@sbblkunde.no
 • Være et bindeledd mellom styret og beboerne, og i noen tilfeller utføre oppgaver på oppdrag fra styret.
 • Sørge for at verktøy og utstyr blir trygt oppbevart og gi melding til styret om tyveri, skader og behov for innkjøp.
 • Organisere blokkdugnad(er) – vår/høst. NB! Hver blokk har ansvar for å klippe hekk rundt/ved blokka
 • Stenge vann/drenere for vinteren. Melde fra til styret om behov for strøsand.
 • Lage oppdatert vaktmesterliste.
 • Minne beboerne på vaktmesterpliktene sine, og eventuelt rapportere inn til styret ved gjentatt mislighold.
 • Holde orden på informasjonstavle i inngangspartiet blokka.
 • Tillitsvalgt i Koboltveien 4 sørger for tømming av myntautomat og føring av rapportskjema.
 • NB! Ved behov for håndverker i fellesareal i blokka, skal styret kontaktes før bestilling.

 

 1. Honorar for blokktillitsvalgte fastsettes etterskuddsvis av generalforsamlingen i borettslaget. Det honorar som fastsettes gjelder for perioden mellom generalforsamlingene.

 

Styret foretar en skjønnsmessig fordeling av honorar til den enkelte.

Kontaktinfo blokktillitsvalgte

Sist oppdatert: 14.08.23