Instruks for blokktillitsvalgte i Tinnbo borettslag

1. Hver blokk i Koboltveien skal velge 1 person for 1 år av gangen som blokktillitsvalgt. Valget skal foregå under et blokkmøte som er bekjentgjort for beboerne med minst en ukes varsel. Referatet skrives av avtroppende tillitsmann.

I nr 4 skal det velges et varamedlem til den tillitsvalgte. I nr 16 skal det velges to tillitsvalgte. For lavblokkene kan det velges varamedlem dersom man ønsker det.

2. Det skal være minst ett blokkmøte pr år. Møtet skal avholdes på våren før generalforsamlingen. Den/de blokktillitsvalgte innkaller til møtene. Styrerommet i Koboltvn 18 kan benyttes etter avtale med styret. Om ønskelig kan de enkelte blokker be om at medlemmer av styret er tilstede på blokkmøtene.

3. Oppgaver for blokktillitsvalgt:

* Sette opp vaktmesterliste i egen blokk og bringe lister videre til hver andelseier. Sørge for at vaktmesterlisten og tømmetider for søppel og papir er bekjentgjort ved oppslag i inngangspartiet i blokken eller ved skriftlig informasjon i hver enkelt postkasse. Påse at vaktmesteroppgavene blir tilfredsstillende utført.
* Ansvar for å levere ut sikringer, lysrør og lyspærer til vaktmestere og beboere for utskifting i fellesarealer utenom leilighetene.
* Tillitsvalgt i Koboltveien 4 sørger for tømming av myntautomat og føring av rapportskjema.
* Sende referat fra blokkmøte til styret innen en uke. Referatet som også bør inneholde en kortfattet årsmelding (oversikt over siste årets gjennomførte aktiviteter, møter og tiltak), leveres i Koboltveien 18 – Tinnbo borettslag. (egen postkasse)
* Være et bindeledd mellom styret og beboerne.
* Gi nødvendig orientering til nye beboere om vaktmesterplikter, parkering etc.
* Ved bråk/forstyrrelse i leilighet forsøke å roe ned. Hvis nødvendig kontakte politiet.
* Sørge for at verktøy og utstyr blir betryggende oppbevart og gi melding til styret om tyveri, skader og behov for innkjøp.
* Organisere blokkdugnad.
* Stenge vann / drenere for vinteren.

4. Honorar for blokktillitsvalgte fastsettes etterskuddsvis av generalforsamlingen i borettslaget. Det honorar som fastsettes gjelder for perioden mellom generalforsamlingene.

Styret foretar en skjønnsmessig fordeling av honorar til den enkelte.

Oppdatert 13. september 2004 i styrets møte med tillitsvalgte.

Sist oppdatert: 12.05.10