Infoskriv til beboere i Tinnbo Borettslag – 27.10.22

Styret ønsker å komme med litt informasjon til beboerne nå som vi skal i gang med å utarbeide neste års budsjett. 

Økonomi 

Borettslaget har som kjent en anstrengt økonomi. I dette så ligger det også at man har hatt dårlig likviditet, hvilket ble veldig synlig på ettersommeren da boligbyggelaget måtte gi et kortvarig lån for å sikre at avdrag på lån kunne betales. Styret har sett på årsaken til dette og den kan oppsummeres med at borettslaget forskutterer for en del kostnader som beboere innbetaler over året, dette gjelder da bl.a.: 

• Inngått avtale med Telia betinger en forskuddsbetaling for hele året, mens beboerne betaler igjennom hele året 

• Gartnerarbeidene har en stor kostnad på vår/ sommer, mens innbetalingen er spredd ut over året. 

• Strømkostnadene var høye i vår, mens man har lik betaling over året 

Styret drøftet ulike modeller for å løse dette og valgte ut fra en total vurdering å be om 6 mnd betalingsutsettelse på lønet i Sparebanken Sør. Dette gjorde da at man kunne avsette et beløp tilsvarende ca 500.000 til bedre likviditet uten at husleien måtte økes. Alternativet til dette hadde vært at hver enkelt beboer måtte betalt inn rundt 4.400 kr i ekstra innbetaling. 

Håndtering av denne situasjonen ligger da innenfor styrets mandat. 

Generalforsamlingen 

• Elbil lader 

På generalforsamlingen ble det vedtatt at man skulle utrede løsning for el. Bil lader og ta dette opp på en ekstra ordinær generalforsamling. Arbeidet med dette tar dessverre lengre tid enn man skulle ønske, og det er derfor stor sannsynlighet for at dette må komme opp som en sak over nyttår. 

Ventilasjon / Oppvarming 

• Som en del av beboerne har merket så sliter borettslaget fortsatt noe med ventilasjonsanlegget. 

Vi vil i denne sammenheng minne om viktigheten av at alle forholder seg til «rett» bruk av dette slik det er beskrevet på Leilighetene – Tinnbo borettslag Følgende punkt er da viktige: 

 • Det kommer altså frisk luft inn i leiligheten din både dag og natt (inn på soverom og i stue, ut fra kjøkken, vaskerom, toalett og bad). Luften må sirkulere fritt i hele leiligheten. Det er derfor VIKTIG at det er luftspalter under / i alle dører Behovet for å lufte med åpne vinduer er derfor redusert. 
 • Det stilles krav til hvilke type ventilator som kan være koblet til ventilasjonsanlegget, se Tinnbo.no. Styret anbefaler derfor at man heller velger en ventilator med kullfilter, hvor filteret byttes / rengjøres regelmessig. 

• Oppvarming:

 • Ventilasjonsanlegget er IKKE en oppvarmingskilde, det skal derimot bidra til at frisk luft inn i leiligheten normalt har en temperatur på 19 – 20 grader. 
 • Styret anbefaler at oppvarming av leiligheten skjer med termostatstyrte ovner. 
 • Sover du med åpent vindu om natten, lukk det når du står opp. 
 • Lufting forstyrrer driften av ventilasjonsanlegget samtidig som det øker energiforbruket og dermed driftskostnadene. 

• Strøm 

Strømstøtten gjør at vi så langt ikke har hatt behov for å øke prisen ytterligere på strøm. Det kan imidlertid bli behov for noe justering ved nyttår. 

Vedlikehold 

Under følge en oppdatert situasjon i forhold til en del av de punktene vi har løftet frem tidligere. 

• Avløpsrør Styret har her hentet inn tilbud på kartlegging av rørene, men likviditeten i borettslaget har gjort at man har sett seg nødt til å la dette stå på vent til 2023. 

• Betong (fasader mv) 

Det har som beboerne kjenner til vært gjennomført en innledende kartlegging av betongfasadene. Konklusjonen er at det er en del klorid (salt) i deler av betongen. Tilbakemeldingen fra rådgiver er at det bør gjøres en grundigere undersøkelse for å avklare hvilke utbedring som bør igangsettes. 

• Balkonger 

Balkongene på nr 4 er utbedret på en enklere måte. Styret er ellers i gang med å planlegge en kartlegging av dekke på samtlige balkonger for å skaffe seg en god oversikt over statusen på disse. 

Vi minner igjen beboerne om at eventuelle «løse» betongbiter som oppdages bør tas ned slik at dette kan gjøres på en kontrollert måte. 

• Dørklokker Oneco skal nå ha gjennomført en gjennomgang av samtlige dørklokker i borettslaget. Vi ber derfor om tilbakemelding dersom det fortsatt er noen som ikke fungerer. 

Andre forhold 

• Dugnad Dugnad i borettslaget er for å sikre at deler av arbeidet som man planlegger gjennomført kan utføres i egen regi fremfor å kjøpe tjenesten av andre. Dette er da et ledd i å holde bokostnaden nede. Dugnadspengene som kreves inn er derfor basert på en forventet kostnad dersom man skal kjøpe denne bistanden. Styret registrerer at det er varierende oppmøte på dugnad. Vi har forståelse for at det ikke passer for alle på angitt tidspunkt, men dugnaden kan da etter avtale med styret gjennomføres på andre tidspunkt. 

Det gjennomføres 2 dugnader, hvor man må delta på begge for å få utbetaltfult beløp. Utbetaling skjer på senhøst med 50 % vår og 50 % høst. 

• Avfall Styret minner om at man kun kan levere «følgende» avfall i borettslaget

 • I nedgravde Containere: Restavfall, papp og matavfall 
 • Plast i sekk, 1 gang pr mnd ved nedgravde containere 
 • I Container v/ flagg stanga: glass og metall emballasje knyttet til mat 

Alt øvrig avfall må den enkelte sørge for at bli levert til Avfall Sør sin mottaksstasjon 

• Dersom man ønsker å leie ut andelen så skal det sendes inn søknad til styret, se søknadsskjema på SBBL sin side. 

• Dersom man har husdyr, så skal dette meldes til styret, se skjema på Tinnbo.no 

• Styret anbefaler alle å opprette / oppdatere informasjonen på min side på Sørlandets boligbyggelag. 

Husleie 2023 

Styret registrerer at det dessverre er en stor prisøkning for tiden, dette rammer også de tjenestene vi benytter. Vi vil derfor informere om at det også i år blir nødvendig å komme med en justering av husleien. Vi vil komme tilbake med utfyllende informasjon så snart vi har utarbeidet budsjettet for 2023. 

Mvh 

Styret 

Utbedring av porttelefon

Hei

Oneco er engasjert til å gå over / oppgradere porttelefonene i alle blokkene. Dette for å sikre at disse skal fungere best mulig. Det er sendt ut SMS til samtlige beboere om når dette vil skje i deres blokk. OneCo trenger da tilgang til alle leiligheter og vi ber om at dere avtaler med hverandre dersom noen ikke er hjemme, eventuelt tar kontakt med styret, så kan en i styret ha kontroll på nøklene dine mens OneCo jobber.

Per borettslagets vedtekter §5-2(4) må andelseier dekke eventuelle merkostnader dersom OneCo ikke får tilgang til boligen på tidspunktet de trenger det. Under er full oversikt over når OneCo vil jobbe i de ulike blokkene.

 • Uke 34:
  • Mandag 22. august:       Koboltveien 18 formiddag
  • Mandag 22. august:       Koboltveien 20 ettermiddag
  • Tirsdag 23. august:         Koboltveien 22 formiddag
  • Tirsdag 23. august:         Koboltveien 24 ettermiddag.   
 • Uke 35:
  • Mandag 29. august:       Koboltveien 4
  • Tirsdag 30. august:         Koboltveien 8 formiddag
  • Tirsdag 30. august:         Koboltveien 10 ettermiddag
 • Uke 36:
  • Mandag 05. september:       Koboltveien 12 formiddag
  • Mandag 05. september:       Koboltveien 14 ettermiddag
  • Tirsdag 06. september:         Koboltveien 16

Justering rentesats husbanklån

Borettslaget har flytende rente på husbanklånet og rentene endres den 1. annenhver måned.

Vi har fått varsel om justering av rentesats i Husbanken fra 01.05.22 – Ny rentesats på flytende rente endres fra 0,898 % til 1,077  % 

Felleskostnadene justeres opp i tråd med dette fra 01.05.22

Plastsekker og matavfallsposer

Styret har mottatt plastsekker og matavfallsposer fra AvfallSør.

For at det ikke skal bli liggende og oppta plass i blokkene vil vi at det skal meldes inn behov. Om hele blokken trenger nye sekker gir man beskjed om det, gjerne gjennom blokktillitsvalgt.

Tillitsvalgt kan velge å be om til alle beboere uten å høre om hvem som trenger, men om man allerede har mye liggende i fellesbod trenger man kanskje ikke til alle. Når vi gjør det på denne måten unngår vi at det blir overflod i én blokk mens en annen mangler til sine beboere. Da har styret oversikt over de rullene som ikke er utdelt og kan gi de til beboere som mangler

Om du eller din blokk har behov for enten plastsekker eller matavfallsposer, send mail til styret på tinnbo.brl@gmail.com

Renhold av blokker

Etter vedtak på Generalforsamling 2020, avholdt 26.08.2021, ble det vedtatt at borettslaget skulle inngå en renholdsavtale med Servicepartner1. Denne trådte i kraft fra 03.01.2022. I perioden 03-11 januar ble det gjennomført en «nullstillingsvask» av samtlige blokker og etter dette har det vært to runder med ordinær vask av blokkene. Frem til nå har samtlige etasjer i nr 4-14 blitt vasket på tirsdager i oddetallsuker og nr 16-24 blitt vasket på torsdager i oddetallsuker. I tillegg er inngangsparti og heis i høyblokkene blitt vasket på torsdager i partallsuker, på grunn av et høyere antall leiligheter i blokkene. I denne perioden har styret mottatt tilbakemeldinger fra beboere og disse har vært brakt videre til Servicepartner1 og renholderne. 

Fremover vil renhold skje på denne måten:

 • Nr 4-14 vaskes torsdager i partallsuker
 • Nr 16-24 vaskes torsdager i oddetallsuker
 • Inngangsparti og heis i høyblokkene vaskes torsdag hver uke
 • Renholder tømmer søppel i inngangsparti
 • Renholder kvitterer med klokkeslett for vask på skjema i hver blokk
 • Renholder vasker ikke under matter/tepper. Disse må fjernes for at det skal vaskes under
 • Renhold skjer i hovedsak i tidsrommet 10-15
 • De uker hvor renhold faller på en helligdag vil det ikke bli vasket, med mindre annet blir særskilt avtalt

Renholder bruker ikke vaskemidler med sterk lukt og det vil derfor ikke lukte noe særlig etter vask. 

Om du har tilbakemeldinger eller spørsmål om renhold, KONTAKT STYRET PÅ E-POST på tinnbo.brl@gmail.com 

Justering rentesats husbanklån

Borettslag som har flytende rente på husbanklånet endres rentene den 1. annenhver måned.


Vi har fått varsel om justering av rentesats i Husbanken fra 01.03.2022 – Ny rentesats flytende rente endres fra 0,729 % til 0,898 % p.a.


Felleskostnadene justeres opp i tråd med dette fra 01.03.2022.

Fellesdugnad

Årets fellesdugnad blir avholdt lørdag 30.10 kl. 11.

Møt opp ved lekeplassen for registrering og fordeling av oppgaver.

Hvis du ikke kan møte, men ønsker å utføre dugnadsoppgaver, så ta kontakt med styret på mail.

Årets generalforsamling og årsmøte

Varsel om generalforsamling/årsmøte. Pga. koronasituasjonen vil styret avvente litt med å sette endelig tid og sted. Vi vil likevel nå sette en frist for innmelding av saker. Innkalling med tid og sted kommer etter at fristen er utløpt. Saker kan leveres til styret innen 10.3. Må leveres skriftlig, gjerne på e-post til post.tinnbo@borettslag.net. Innkalling med saksliste og dokumenter blir sendt ut senest 8 dager før møtet. Hilsen styret.

Parkering

Styret endrer nå parkeringskortene i Tinnbo og dersom du fremdeles trenger eller ønsker parkeringsplass så må du sende sms til Elin tlf. 95866252 med navn, blokknummer og reg.nr. på bilen, innen utgangen av november.

Husk at dersom du har garasje så kan du ikke samtidig ha parkeringsplass og hver leilighet har kun én plass.

Du må ha bil for å ha parkeringsplass.

Mvh. styret v/Marion