Parkering

All parkering er regulert gjennom egne oppstillingsplasser for beboerne.
Øvrige er henvist til egen gjesteparkeringsplass.
Kristiansand Parkeringsselskap har ansvar for å håndheve bestemmelsene.

HUSK  :  30 Km fartsgrense  –  barn leker

Parkeringskort i Tinnbo borettslag
Se info skriv 24-07-2013, 
Parkeringsplasser Tinnbo borettslag


Kjøring i området:
I henhold til offentlig skilting er det kun tillatt med kort stans for
varelevering inne i boligområdet.

Styret kan begjære borttauing av biler for eiers regning og risiko på parkeringsplass som disponeres av Tinnbo Borettslag dersom :
* beboere hensetter kjøretøy på gjesteparkeringen over lengre tid uten å være i vanlig bruk
* beboere benytter nummerert P-plass som ikke er tildelt av styret
* parkering skjer utenfor oppmerket felt. Det er ikke tillatt å parkere ved garasjer/undergang.
* i tillegg vil alle uregistrerte kjøretøyer bli tauet bort.

Spørsmål om parkering, tildeling og lignende
kontakt  Arild Strøm  90 82 09 60