Dyrehold

På generalforsamlingen 2012 ble reglene for hold av dyr i borettslaget
oppdatert ift. Borettslagloven § 5-11, 4. ledd:
Styret kan fastsetje vanlege ordensreglar for eigedommen. Sjølv om det er vedteke forbod mot dyrehald, kan brukaren av bustaden halde dyr dersom gode grunnar talar for det, og dyrehaldet ikkje er til ulempe for dei andre brukarane av eigedommen. 

REGLER FOR HUSDYRHOLD

Dyr tillates etter følgende regler:

Eier skal ha kontroll over dyret så langt det lar seg gjøre, og er dyrevelferdsmessig forsvarlig.

Når styret blir informert om husdyrholdet, må eier/leier underskrive » Regler for husdyrhold» og sørge for at disse oppfylles:

  • Dyrene skal ikke oppholde seg fritt i ganger eller nærheten av blokkene. Husdyr skal holdes i bånd på borettslagets eiendom. Båndtvang gjelder ikke katt.
  • Eieren er pliktig til å plukke opp avfall fra hund og andre dyr i bånd. (Husk pose, som kastes i avfallet.)
  • Hunder og andre dyr i bånd skal holdes borte fra lekeplassene og sandkassene. Vis spesielt hensyn ift. barn.
  • Dyrene må ikke være overlatt til seg selv. Når eier reiser bort, skal eier påse at dyrene får tilstrekkelig tilsyn.
  • Dyrene må ikke sjenere andre leieboere med hyling eller gjøing, utover det som kan regnes som vanlig adferd, eller truende/aggressiv adferd.
  • Eventuelle konflikter ved dyreholdet skal tas opp med styret. Styret vil ved nødvendighet vurdere hvert enkelt forhold.
  • Ved senere ønske om anskaffelse av kjæledyr, skal styret informeres.
  • Alle huskatter i borettslaget skal kastreres og id-merkes.
  • Skjema «Registrering av dyr» skal fylles ut og sendes styret.

Dersom disse regler ikke blir overholdt, vil styret vurdere sanksjoner i hvert tilfelle.

Skjema for signering og innlevering finner du her:  Regler for husdyrhold i Tinnbo

Her er WORD doc for : Registreringsskjema dyr 28.9.11